Wednesday, April 18, 2007

Cobowlicious Logo

A project of mine. Logo ng bowling team ng mga kasama ko sa work para sa bowling tournament na sinalian nila (with variants hehehe hindi kasi sila makadecide sa color ng logo).

ORIGINAL LOGO:

VARIANTS:


0 comments:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro